Κινητές Επικοινωνίες-Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα

Εργαστήριο

Ζ Εξάμηνο

ΖΒ 108, 2105381526

Στοιχεία του μαθήματος

 

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Σ. Σαββαΐδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

1.      Περίγραμμα μαθήματος

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Κινητές Επικοινωνίες-Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Ι. Ψηφιακή Τηλεφωνία (3 εβδομάδες διδασκαλίας)

Στην ενότητα της Ψηφιακής Τηλεφωνίας οι φοιτητές εξασκούνται σε ζητήματα που αφορούν την εγκατάσταση, διαχείριση και υποστήριξη (Operation& Maintenance) ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων. H υποδομή του εργαστηρίου περιλαμβάνει 3 ψηφιακά εταιρικά τηλεφωνικά κέντρα PBX τα οποία δίνουν τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν πραγματικές φυσικές συνδέσεις και να παραμετροποιηθούν κατάλληλα ώστε να είναι λειτουργικές.

Διαβάστε το εργαστηριακό φυλλάδιο της ενότητας Ψηφιακή Τηλεφωνία

ΙΙ. Σηματοδοσία Signaling System No. 7- ISDN User Part (1 εβδομάδα διδασκαλίας)

Στην ενότητα της Σηματοδοσίας Signaling System No. 7- ISDN User Part (SS7-ISUP) οι φοιτητές εξασκούνται σε ζητήματα που αφορούν της ανάλυση σηματοδοσίας κορμού SS7-ISUP. Η ανάλυση πραγματοποιείται με δεδομένα που προέρχονται από πραγματικά τηλεφωνικά κέντρα PSTN/ISDN κάνοντας χρήση λογισμικού αποκωδικοποίησης της Σηματοδοσίας SS7-ISUP του εργαστηρίου.

Διαβάστε το εργαστηριακό φυλλάδιο της ενότητας Σηματοδοσία Signaling System No. 7- ISDN User Part

III. Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας GSM (4 εβδομάδες διδασκαλίας)

Στην ενότητα των δικτύων κινητής τηλεφωνίας οι φοιτητές εξασκούνται σε ζητήματα μετρήσης επιδόσεων και ανάλυσης της λειτουργίας των GSM δικτύων. H υποδομή του εργαστηρίου περιλαμβάνει αναλυτή δικτύων GSM (GSM drive tester), ο οποίος δίνει τη δυνατότητα μετρήσεων σε όλα τα στρώματα της αρχιτεκτονικής πρωτοκόλλου της ασύρματης GSM διεπαφής.

Διαβάστε το εργαστηριακό φυλλάδιο της ενότητας Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας GSM

IV. WAN/LAN Δίκτυα Δεδομένων (4 εβδομάδες διδασκαλίας)

Στην ενότητα των WAN/LAN οι φοιτητές εξασκούνται στις τεχνικές εγκατάσταση, διαχείρισης και υποστήριξης WAN/LAN δικτύων με έμφαση στην παραμετροποίση και γενικότερα τη διαχείριση switch και routers του εργαστηρίου.

Διαβάστε το εργαστηριακό φυλλάδιο της ενότητας WAN/LAN Δίκτυα Δεδομένων

2.      Στόχος Μαθήματος

Οι στόχοι του εργαστηριακού μαθήματος εντάσσονται στους ευρύτερους στόχους του θεωρητικού μαθήματος στοχεύοντας ειδικότερα στην εμβάθυνση των γνώσεων και την επίτευξη κατανόησης μέσα από την πράκτική εμπειρία και τη σύνδεση αυτής με τη θεωρία.

 

3.      Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου ο φοιτητής αναμένεται να είναι σε θέση να κατανοήσει τη λειτουργική σημασία της αρχιτεκτονικής των εξεταζόμενων δικτύων και των βασικών πρωτοκόλλων τους καθώς και να είναι εξοικειωμένος με τυπικά παραδείγματα διαδικασιών διαχείρισης & υποστήριξης (operation & maintenance)

 

4.      Μέθοδοι διδασκαλίας

Το εργαστηρικό μάθημα περιλαμβάνει εργαστηριακή εξάσκηση δύο (2) ωρών εβδομαδιαίως. Για περισσότερες λεπτομέρεις διαβάστε τον κανονισμό λειτουργίας του εργαστηρίου και την διαδικασία αξιολόγησης.

 

5.      Βοηθητικό Υλικό

Κινητές Επικοινωνίες Διαφάνειες

Κινητές Επικοινωνίες Σημειώσεις

Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Διαφάνειες

 

6.      Βιβλιογραφία:

       ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, A., ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ, Γ. (2003), Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών.

       STALLINGS, W. (2007), Ασύρματες Επικοινωνίες και Δίκτυα, Εκδόσεις Τζιόλα.

       STALLINGS, W. (2003), Επικοινωνίες Υπολογιστών & Δεδομένων, Εκδόσεις Τζιόλα.

       ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Μ. (2007), Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών, Εκδόσεις Τζιόλας.

       Σημειώσεις Διδάσκοντα για το μάθημα Θεωρίας.

       Φυλλάδιο Εργαστηρίου.